Vekaletname Bilgileri

Tarafımıza vekaletname verebilmek için nüfus cüzdanınız ve aşağıda yazılı olan bilgiler ile herhangi bir notere giderek avukata verilmek üzere dava vekaletnamesi çıkaracağınızı söylemeniz yeterlidir.
VEKİL: Av. Buket ÇELİK SARAÇ
Küçükyalı Vergi Dairesi / …
ADRES: Bağdat Cad. Nevzatbey İş Merkezi. No: 368 Kat: 4 Daire: 115 Maltepe / İstanbul
GENEL DAVA VEKALETNAMESİ İÇİN VERİLECEK YETKİLER:
Genel dava vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzukabz, sulh ve ibra, davayı ıslah, davadan ve temyizden feragat, feragatı ve davayı kabul, mal beyanında bulunma, adli sicil kaydı çıkarma, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkil ve diğer yetkiler.
NOT: Şirket adına çıkartılacak vekâletnamenize “kendi adına asaleten, şirket adına vekaleten” ibaresini ekletmeniz halinde tek vekalet ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz.
ÖZEL VEKALETNAME:
BOŞANMA DAVASI İÇİN VERİLECEK YETKİLER:
Genel Dava Vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzu kabz, sulh ve ibra, davayı ıslah, davadan ve temyizden feragat, feragatı ve davayı kabul, mal beyanında bulunma, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile ve ayrıca gerek EŞİM ……………’a karşı açtığım ya da açacağım, gerekse eşim……….’ın bana karşı açtığı ya da açacağı BOŞANMA, NAFAKA, VELAYET, TAZMİNAT VE DİĞER DAVALAR ile buna bağlı icra takipleri ve ayrıca diğer her türlü davalar ile icra takiplerini takip yetkileri.
NOT: Boşanma için verilecek vekaletname resimli olmalıdır.